icon Hírlevél feliratkozás

Általános Szerződési Feltételek

Econ Trading kft.

ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK

 

Definíciók

1. A jelen Általános Szállítási Feltételekben a következő fogalmak az alábbi (ak szerinti) jelentéssel bírnak:

-„ÁSZF”: a jelen Általános Szállítási Feltételek

-„Szerződés”: a Felek közötti írásbeli megállapodás a termék szállítására és a műszaki leírás szerinti működtetésére vonatkozóan és annak minden függeléke, beleértve a nevezett dokumentumok írásban történt módosítását és kiegészítését

-„Felek”: a termék gyártója/forgalmazója és a kapcsolódó szolgáltatások nyújtója, azaz a szállító („Szállító”), valamint a termék vevője és a kapcsolódó szolgáltatások igénybe vevője, azaz a vevő („Vevő”)

-„Termék”: a szerződés alapján leszállítandó termék(ek) és az ahhoz (azokhoz) kapcsolódó szolgáltatások, beleértve a szoftvereket és a dokumentációt is.

 

A jelen ÁSZF hatálya

2. A jelen ÁSZF alkalmazandó mindazon esetekben, amikor a Felek egymással Szerződést kötnek, vagy az ajánlatunk alapján megrendelés születik. A jelen ÁSZF minden módosítása vagy kiegészítése (azaz annak eredeti rendelkezéseitől való bárminemű eltérés) a Felek írásbeli megállapodásához kötött, melyet a Szerződésbe vagy közös véleményeltérési nyilatkozatba kell foglalni és mindkét Fél részéről cégszerűen alá kell írni. Amennyiben a Szerződés valamely kérdést a jelen ÁSZF-től eltérően szabályoz, a Szerződésben foglalt rendelkezés irányadó.

 

Termékinformáció

3. Az általános termékleírásban és árlistákban szereplő összes információ és adat annyiban kötelező érvényű, amennyiben a szerződés kifejezetten utal rájuk írásban. Kisebb, a Termék minősége, rendeltetése és rendeltetésszerű használatra való alkalmassága szempontjából nem jelentős eltérések semmiféleképpen nem képezik szavatossági igények alapját.

 

Rajzok és műszaki információ

4. A Termékhez vagy annak gyártásához kapcsolódó összes rajz és műszaki dokumentum, melyet a szerződéskötés előtt vagy után az egyik Fél a másiknak átadott, az átadó Fél tulajdona. Az egyik Félnek átadott rajzok, műszaki dokumentumok és egyéb műszaki információk a másik Fél előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem használhatóak fel más célra vagy más módon, mint amelyre azokat átadták, továbbá nem másolhatók, nem sokszorosíthatók, nem adhatók ki harmadik személyeknek.

5. A Szállító köteles a Termékkel együtt a Vevőnek minden olyan információt és rajzot átadni, melyek a Termék üzembe helyezéséhez, működtetéséhez és karbantartásához szükségesek. A Szállító ezeket a megállapodás szerinti példányszámban, de legalább egy-egy példányban biztosítja a Vevőnek. A Szállító a Termék és annak alkatrészei gyártási rajzainak átadására nem köteles.

 

Szerződés vagy Ajánlat szerinti átvételi vizsgálatok

6. Az Ajánlatban vagy a Szerződésben meghatározott átvételi vizsgálatokat amennyiben vannak – eltérő megállapodás hiányában – a gyártás helyén, rendes munkaidőben kell végrehajtani. Ha a Szerződés nem szabja meg a műszaki követelményeket, a teszteket az adott iparág gyártás országában fennálló általános gyakorlatával összhangban kell végrehajtani.

7. A Szállító kellő időben előzetesen, írásban értesíti a Vevőt az Ajánlatban vagy Szerződésben rögzített vizsgálatokról, hogy a Vevő jelen lehessen azokon. Ha a Vevő vagy annak képviselője nincs jelen, kérés esetén a vizsgálatról készült jelentést a Vevőnek a vizsgálat elvégzését követően késedelem nélkül meg kell küldeni.

8. Ha az előírt vizsgálatok azt mutatják, hogy a Termék nem áll összhangban a Szerződésben foglaltakkal, a Szállító haladéktalanul orvosolja a hiányosságokat. A hiányosságok orvoslását követően új vizsgálatot (tesztet) kell végrehajtani, kivéve, ha a hiányosságok nem számottevőek/jelentősek, vagy a Vevő bármely egyéb okból úgy nyilatkozik, hogy az újabb vizsgálat (teszt) elvégzését nem igényli.

9. A szerződésben vagy ajánlatban előírt átvételi vizsgálatok költségeit a Szállító viseli. A Vevő képviselőinek utazási költségeit (a szállás és étkezés, valamint helyszínen tartózkodás költségeit is beleértve) azonban a Vevő viseli.

 

A Termék leszállítása, a kárveszély átszállása

10. A Felek a Szerződésre a szerződéskötés idején hatályos Incotermsnek (a jelen ÁSZF kiadásakor: Incoterms 2010) megfelelő kereskedelmi feltételeket tekintik irányadónak. Ha a Felek kifejezetten nem állapodtak meg kereskedelmi feltételben, a Termék leszállítására alkalmazott Incoterms-paritás: Free Carrier (FCA), a Szállító által megnevezett helyen.

Ha Free Carrier (FCA) szállítási feltétel esetén a Szállító a Vevő kérésére a Vevő címére küldi a terméket, a kárveszély azt követően száll át, miután a Terméket az első fuvarozónak átadták.

 

Szállítási határidő. A Szállító késedelme

11. Ha a Felek nem konkrét átvételi időpontban, hanem szállítási határidőben állapodtak meg, azaz egy bizonyos időtartamon belül határozták meg az átvételt, ez az időtartam akkor veszi kezdetét, amikor a Szerződés hatályba lép, illetve a Vevő a szállításhoz szükséges előfeltételeket teljesíti, ideértve különösen a szerződéskötéskor vagy más módon előre teljesítendő fizetések teljesítését, illetőleg a Felek által a Szerződésben meghatározott biztosítékok nyújtását.

12. Ha a Szállító előre látja, hogy a Terméket bármely okból - beleértve, de nem kizárólagosan a fennálló kapacitásait - nem tudja leszállítani a szállítási határidőig, erről a Vevőt haladéktalanul, írásban köteles értesíteni. A Szállító az értesítésben a késedelmet köteles megindokolni, és amennyiben lehetséges, a várható szállítási határidőt is meg kell adnia.

Ha a Szállító elmulasztja értesíteni a Vevőt a szállítási késedelemről, a Vevő jogosult kártérítésre mindazon többletköltségekért, amelyeket kellő időben történt értesítés esetén el tudott volna kerülni.

13. Ha a késedelmes szállítás vis maior vagy globális gyártási és vagy szállítási csúszások, vagy a Vevő érdekkörében felmerült okból következett be (a jelen ÁSZF 21. és 41. pontja szerinti felfüggesztés eseteit is ideértve), a Szállító jogosult a szállítási határidő meghosszabbítására annyival, amennyi idő a körülményekre tekintettel szükséges. Ez a rendelkezés attól függetlenül alkalmazandó, hogy a késedelem oka a vállalt szállítási határidő előtt vagy után lép fel.

14. Amennyiben a Szállító a Terméket nem szállítja le a (fentiek szerint esetlegesen módosított) szállítási határidőre sem, a Vevő a szállítási határidő utolsó napját követő naptól kezdődően kötbérre jogosult, az alábbiak szerint. A kötbér mértéke a Termék vételárának 0,2 százaléka minden megkezdett héten a szállítási késedelem kezdetétől számítva. A kötbér mértéke nem haladhatja meg a vételi ár 2 százalékát. Ha a Terméknek csak egy részét szállítják a megadott határidőn túl, a kötbér a Termék vételárának azon része alapján számítandó, amelyet a késedelem érint. A Vevő a kötbért pénzügyi értesítő levél kibocsátásával jogosult érvényesíteni legkorábban a szállítás teljesítésekor vagy a szerződés jelen ÁSZF 15. pontja szerinti felmondásával egyidejűleg, de legkésőbb a fenti időpont(ok)tól számított hat hónapos jogvesztő határidőn belül.

15. Amennyiben a késedelem időtartama miatt a 14. pont szerinti maximális kötbér érvényesíthető, és a Szállító a Terméket még mindig nem szállította le, a Vevő írásban jogosult a Szállítót a teljesítésre egy ésszerű, végleges határidő tűzésével felszólítani, amely nem lehet kevesebb, mint egy hét.

Ha a Szállító a Terméket ezen végleges határidőn belül sem szállítja le és ez nem vis maior vagy a Vevő érdekkörében bekövetkezett körülmények miatt történik, akkor a Vevő jogosult a Szerződést a szállítás nem teljesített részére vonatkozóan írásban, azonnali hatállyal felmondani. A Szerződés felmondása esetén a Vevő jogosult kártérítésre a Szállító késedelméből fakadó veszteségekért, beleértve a közvetett károkat is. A kártérítés teljes összege, melybe a 14. pont alapján fizetendő kötbér is beletartozik, nem haladhatja meg a Termék vételára azon részének a 15 százalékát, amelyet a késedelem érint. A Vevő abban az esetben is jogosult a Szerződés írásban, azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a körülmények alapján egyértelműen bizonyítható, hogy a Termék átvétele nem történhet meg a Szerződés szerinti szállítási határidőben, és a 14. pont alapján a Vevő maximális kötbérre lenne jogosult. Ebben az esetben a Vevő a maximális kötbérre és a 15. cikk harmadik bekezdése szerinti kártérítésre is jogosult. A kötbér a kártérítés összegébe ez esetben is beleszámít.

16. A Szállító késedelme esetén a Vevő kizárólag a 14. pont szerinti kötbért és a 15. pont szerinti felmondás és kártérítés jogát érvényesítheti a Szállítóval szemben. Minden egyéb ezen alapuló követelés kizárt a Szállítóval szemben, kivéve ha a Szállító a szerződésszegést szándékosan vagy súlyos gondatlanságból követte el, vagy az irányadó jogszabályok értelmében a felelősség korlátozása egyéb okból semmis.

17. Ha a Vevő előre látja, hogy nem tudja a megadott szállítási határidőkor átvenni a Terméket, ennek tényét köteles a Szállítóval késedelem nélkül, írásban, indoklással közölni, és – amennyiben lehetséges – köteles azt az időpontot megjelölni, amikor át tudja venni a Terméket. Ha a Vevő a szállítási határidőben nem tudja átvenni a Terméket, a vételár leszállításkor esedékes részét ugyanúgy ki kell fizetnie, mintha a szállítás határidőben történt volna. A Vevő átvételi késedelmének időtartamára a Szállító a Vevő költségén és kockázatviselése mellett gondoskodik a Termék tárolásáról. Amennyiben a Vevő ezt írásban kéri, a Szállító a Termékre a Vevő költségén biztosítást köt.

18. Amennyiben a Vevő nem a Szállító hibájából és nem a 41. pontban szereplő körülmények (azaz vis maior) következtében nem tudja átvenni a Terméket, a Szállító jogosult a Vevőt a Termék átvételére ésszerű végleges határidő kitűzésével írásban felszólítani. Amennyiben a Vevő bármely, nem a Szállítónak hibájából vagy vis maior folytán bekövetkezett okból e végleges határidőn belül sem veszi át a Terméket, a Szállító jogosult a Szerződést teljes egészében vagy részben, írásban, azonnali hatállyal felmondani. A Szállító ez esetben jogosult a Vevő szerződésszegése miatt bekövetkezett költségeinek és kárainak megtérítését követelni a Vevőtől, beleértve a közvetett veszteségeket is. A kártérítés nem haladhatja meg a Termék vételárának azon részét, amelyet a Vevő szerződésszegése érint.

 

Fizetési feltételek

19. Amennyiben a Felek nem kötöttek ki a Szerződésben ennél rövidebb fizetési határidőt, a Vevő a Szállítót megillető egyes összegeket (így a vételárelőleget, illetőleg a vételár és egyéb, Szerződésben megállapított díjak egyes részleteit) a Szállító által kibocsátott számla kiállítását követő 30 napon belül köteles a Szállító részére banki átutalással megfizetni.

Eltérő megállapodás hiányában a vételár 40% a szerződés megkötése időpontjában fizetendő, a fennmaradó rész pedig a szállítást követően kiállított számla alapján fizetendő.

20. A fizetés módjától függetlenül a fizetés addig nem tekintendő teljesítettnek, amíg a Szállító bankszámláján visszavonhatatlanul jóváírásra nem került az összeg. A Szállító a Vevő fizetési késedelme esetén jogosult a további teljesítést – a Vevő írásbeli értesítése mellett – a fizetési kötelezettség teljesítéséig felfüggeszteni. A teljesítés Vevő fizetési késedelme miatti felfüggesztése a Szerződés szerinti szállítási határidőt a minimum fizetési késedelem időtartamával meghosszabbítja, így a Szállítóval szemben ebből adódóan hátrányos jogkövetkezmény nem érvényesíthető és a Szállító mindaddig nem kötelezhető további teljesítésre, amíg a Vevőnek bármely jogcímen (a behajtási költségátalányt és késedelmi kamatot is beleértve) tartozása áll fenn a Szállítóval szemben.

A Vevő fizetési késedelme esetén továbbá a Szállító jogosult minden további teljesítést előrefizetéshez (vagy, amennyiben a hatályos adózási jogszabályok ezt lehetővé teszik, készpénzes fizetéshez), illetőleg biztosíték adásához kötni. A Felek ellentétes írásbeli megállapodása hiányában a Szállító biztosítékként kizárólag a hátralékos összegnek megfelelő összegre vonatkozóan első osztályú pénzintézet által a Vevő költségén kibocsátott, feltétel nélküli bankgaranciát fogad el.

21. A Vevő fizetési késedelme esetén köteles a késedelmes fizetésekre vonatkozó, Magyarországon a 2016. évi IX. törvénnyel átültetett EU Irányelv szerinti, 40 EUR-nak megfelelő összegű behajtási költségátalányt a Szállító részére megfizetni, továbbá a Szállító késedelmi kamatra jogosult a fizetési határidő utolsó napját követő naptól kezdve, valamint a fizetési késedelem miatt a behajtási költségátalány összegén felül esetlegesen bekövetkezett igazolt kárainak megtérítését követelheti. A késedelmi kamat mértéke – a Felek eltérő írásbeli megállapodása hiányában – a Ptk. (magyar Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény) 6:155. §-a szerinti, vállalkozások egymás közötti jogviszonyában érvényes késedelmi kamattal megegyező.

Amennyiben a Vevő fizetési késedelme a 30 (harminc) napot meghaladja, a Szállító jogosult a

Szerződést írásban, azonnali hatállyal felmondani, mely esetben jogosult a Vevő szerződésszegése miatt bekövetkezett költségeinek és kárainak megtérítését követelni a Vevőtől, beleértve a közvetett veszteségeket is, legfeljebb a Termék teljes vételára erejéig.

 

A tulajdonjog fenntartása

22. A Szállító a Termék feletti tulajdonjogát a teljes vételár kiegyenlítéséig fenntartja és jogosult a tulajdonost megillető igények érvényesítésére. A Vevő a Szállító kérésére segítséget nyújt neki abban, hogy a Szállító megvédje a tulajdonjogát. A Vevő köteles hitelezői és minden más harmadik személy, valamint hatóságok és bíróságok felé egyértelműen jelezni, hogy a Termék a Szállító tulajdonát képezi. A Vevő köteles mindent megtenni annak érdekében, hogy harmadik személy, hatóság vagy bíróság a Termékre vonatkozóan eljárást ne indítson, ideértve különösen a Vevővel szembeni zálogjog érvényesítését, lefoglalást, végrehajtást és egyéb kényszerintézkedéseket, köteles továbbá a Terméket a tulajdonjog átszállásáig a károsodástól megóvni és felelősséggel tartozik a Szállító felé a Termékben bekövetkezett károkért. A tulajdonjog fenntartása nem befolyásolja a kárveszély jelen ÁSZF 10. pontja szerinti átszállását.

 

Felelősség a Termék hibáiért

23. A Szállító köteles az alábbi, 24–39. pontok rendelkezéseinek megfelelően minden olyan

hibát vagy eltérést (a továbbiakban: hiba (hibák)) kijavítani illetőleg helyrehozni, melyek

helytelen/rossz tervezésből, anyaghasználatból vagy kivitelezésből fakadnak.

24. A Szállító nem felel a Vevő által biztosított anyagok felhasználásából vagy a Vevő által

meghatározott tervezésből származó károkért.

25. A Szállító csak a Termék szerződés szerinti működtetése és a Termék rendeltetésszerű

használata során keletkező olyan hibákért felelős, amelyek nem a 24. pontban meghatározott

okok valamelyike miatt következtek be.

26. A Szállító nem felel azokért a hibákért sem, melyek a kárveszély átszállása után keletkeztek, ideértve különösen, de nem kizárólag a nem megfelelő karbantartás, helytelen beszerelés, hiányos javítás, valamint a Szállító írásos engedélye nélkül végrehajtott változtatások eseteit. A Szállító a természetes elhasználódásból eredő hibákért sem felel.

27. A Szállító csak azokért a hibákért felelős, amelyek a leszállítást követő egy éven belül

merültek fel. Ha a Termék használata túllépi a Szerződésben megállapodottakat (ideértve

különösen az egy évre meghatározott üzemórát vagy egyéb, egy évre vonatkozóan rögzített

üzemeltetési/elhasználódási körülményeket), ez az időtartam arányosan csökken.

28. Ha a Termék egy bizonyos részének hibáját kijavították, a kijavított vagy kicserélt rész

hibáiért a Szállító ugyanolyan feltételek mellett felelős, mint amelyek az eredetileg a Termékre vonatkoznak egy évig. A Termék többi (nem hibás) részénél az 27. pontban említett időtartam csak abban az esetben és azon időtartammal hosszabbodik meg, amennyiben és amennyivel a hiba folytán a Terméket nem lehetett használni.

29. A Vevő köteles a Szállítót indokolatlan késedelem nélkül, írásban értesíteni a felmerült hibákról. Ez az értesítés semmi esetre sem történhet a 27. pont szerinti vagy – amennyiben alkalmazható – a 28. pont szerinti időtartam lejárta utáni 2 héten túl. Az értesítés tartalmazza a hiba leírását. Ha a Vevő elmulasztja a fentiek szerint értesíteni a Szállítót a hibáról, elveszíti a jogát a hiba orvoslására. Ha a hiba olyan, hogy fennáll a károsodás veszélye, a Vevő köteles a Szállítót erről haladéktalanul, írásban tájékoztatni, köteles továbbá a károsodás minimalizálása érdekében minden szükséges intézkedést megtenni és ennek érdekében a Szállító utasításait követni.

Amennyiben a Vevő fenti értesítési és/vagy kárenyhítési kötelezettségét nem teljesíti, a bekövetkezett károkat köteles maga viselni, azokból eredően a Szállítóval szemben követelést nem érvényesíthet.

30. A Szállító köteles a hibát – a 29. pont szerinti értesítést követően – indokolatlan késedelem nélkül, saját költségén kijavítani, a 23–29. pontokban foglaltak szerint. A Szállító a javítást úgy ütemezi és hajtja végre, hogy az szükségtelenül ne akadályozza a Vevő tevékenységét. A javítás a Felek ellentétes írásbeli megállapodása hiányában azon a helyen történik, ahol a Termék van, kivéve ha a Szállító a Felek érdekeire tekintettel azt tartja megfelelőbbnek, ha a hibás részt visszaküldik hozzá vagy egy általa kijelölt helyre.

Ha a hiba javítása cserével vagy javítással megoldható és ha a javítandó rész szétszerelése és újbóli beüzemelése nem igényel speciális tudást, a Szállító kérheti a hibás rész visszaküldését a saját címére vagy egy általa kijelölt címre. A Szállító a hibával összefüggő kötelezettségeit (kellékszavatosság) akkor és azzal teljesíti, amikor a Vevőnek az így kijavított vagy kicserélt részt leszállítja.

31. A Vevő a Szállító részére saját költségén hozzáférést biztosít a Termékhez, valamint kezeli az egyéb felszerelést olyan mértékben, mely a hiba javításához szükséges. A Vevő ezt meghaladóan is köteles a Szállítóval a hiba kijavítása érdekében együttműködni és köteles a Szállító kellékszavatosságból eredő kötelezettségei, szolgáltatásai teljesítését jóhiszeműen elősegíteni, ideértve különösen a Termékhez való hozzáférést és a hibajavítási munkák elvégezhetőségét. A Szállító nem tartozik felelősséggel azért, ha a hiba javítását a Vevő érdekkörében bekövetkező okból vagy vis maior folytán nem tudja haladéktalanul megkezdeni, illetőleg elvégezni.32. A Felek eltérő írásbeli megállapodása hiányában a Termék, illetve a Termék részeinek a javításához szükséges szállítás kockázatát és költségeit a Szállító viseli, amennyiben ő felelős a javításért. A Vevő ez esetben is köteles a Szállító ésszerű és indokolt utasításait követni.

33. A Felek eltérő írásbeli megállapodása hiányában a Vevő viseli mindazon pluszköltségeket, amelyek az olyan hibák Szállító általi javítása során merülnek fel, melyek abból erednek, hogy a Termék máshol volt, mint a Szerződésben megnevezett szállítási cím vagy – ha a Felek nem neveztek meg szállítási címet – a leszállítás tényleges helye.

34. A Vevő a kicserélt hibás (alkat)részeket köteles a Szállító rendelkezésére bocsátani, és azok a csere elvégzésével a Szállító tulajdonába kerülnek át (vissza).

35. Ha a Vevő a 29. pont szerint értesítette a Szállítót, de a Felek nem tártak fel olyan hibát, amelyért a Szállító a felelős, a Szállító jogosult az értesítés miatt keletkező költségeinek megtérítését követelni a Vevőtől.

36. Ha a Szállító nem tesz eleget a 30. pont szerinti kötelezettségeinek, a Vevő jogosult végleges határidő tűzésével írásban felszólítani a Szállítót ezeknek a kötelezettségeknek a teljesítésére. E határidő nem lehet kevesebb, mint egy hét. Ha a Szállító ezen végleges határidőn belül sem teljesíti a kötelezettségeit, a Vevő jogosult a javítás maga vagy egy általa kijelölt harmadik személy útján elvégezni, a Szállító költségén és kockázatviselése mellett.

Ha a sikeres javítást a Vevő vagy az általa kijelölt harmadik személy végezte, a Szállító köteles a Vevő költségeit megtéríteni, a Szállító kártérítési kötelezettségeire irányadó szabályoknak megfelelően.

37. Ha a hiba sikeres javítása a 36. pontban foglaltak szerint sem történt meg,

a) a Vevő jogosult a Termék értékének csökkenésével arányos, de legfeljebb a vételár 15százalékának megfelelő árleszállítást kérni a Szállítótól;

b) ha a hiba olyan mértékű, hogy jelentősen megfosztja a Vevőt a Szerződés jelentette előnyöktől, a Vevő jogosult a Szerződést a Terméknek a hiba miatt nem használható részére vonatkozóan azonnali hatállyal felmondani. A Vevő ez esetben kártérítésre jogosult a veszteségeiért, költségeiért és a károkért. A kártérítés összege nem haladhatja meg a Termék vételára szerződésszegéssel érintett részének 15 százalékát.

38. A 23–37. pontok rendelkezéseitől eltérően a Szállító nem felelős a Termék hibáiért a 27.pont szerint egy éves elévülési időn, vagy – ha a Felek ettől eltérő elévülési időben állapodtak meg – annak a lejártán túl.

39. A Szállító a 23–38. pontokban nem nevesített károkért felelősséggel nem tartozik, ideértve különösen a következménykárokat, mint pl. a termelési kiesést, elmaradt hasznot vagy egyéb közvetett veszteséget. A Szállító felelősség korlátozása a szándékosan és súlyos gondatlanságból okozott károkra nem vonatkozik, nem vonatkozik továbbá olyan esetekre, amikor az irányadó jogszabályok értelmében a felelősség korlátozása semmis.

 

A felelősség megoszlása a Termék által okozott kár esetén

40. A Szállító nem felel a Termék által vagy a Termék használatával a szállítás során, továbbá azon időtartam alatt okozott károkért, amíg a Termék a Vevő vagy bármely más harmadik személy (azaz nem a Szállító) tulajdonát képezi. A Szállító azokért a károkért sem felel, amelyek a Vevő által gyártott termékekben keletkeznek, vagy olyan termékekben, melyeknek a Vevő által gyártott termék a részét képezi.

Ha bármely harmadik személy a Szállítóval szemben érvényesít igényt az előző bekezdésben leírt kár miatt, a Vevő köteles a Szállítót ezen igény alól mentesíteni és a Szállítót kártalanítani. Ha harmadik személy kártérítési követeléssel él a fenti kár miatt valamelyik Féllel szemben, utóbbi erről haladéktalanul köteles a másik Felet írásban értesíteni.

A Szállító és a Vevő egyaránt kötelesek egymásnak jóhiszemű segítséget nyújtani és ennek körében nyilatkozatot tenni, esetleg – szükség esetén – megjelenni a bíróság előtt, mely a másik Féllel szemben benyújtott kártérítési igényt vizsgálja.

A Szállító felelősségének jelen pontban foglalt korlátozása nem vonatkozik a Szállító által szándékosan vagy súlyos gondatlanságból okozott károkra, továbbá olyan esetekre, amikor az irányadó jogszabályok értelmében a felelősség korlátozása semmis (pl. amennyiben a Szállító a Termék gyártója, a termékfelelősségből eredő jogos igényekre).

 

Elháríthatatlan külső okok (vis maior)

41. Bármelyik Fél felfüggesztheti a Szerződés szerinti kötelezettségeinek teljesítését olyan mértékben és időtartamban, amennyiben és ameddig ez lehetetlenné válik vagy jelentősen megnehezül vis maior következtében. Vis maiornak minősül minden, a Felek által nem befolyásolható külső körülmény, így különösen tűzvész, háború, katonai mozgósítás, felkelés, embargó, járványok, természeti csapások (mindazon szélsőséges időjárási jelenségeket is ideértve, amelyekkel szemben az ésszerűség határain belül nem lehetett megfelelő óvintézkedést tenni), terrorcselekmények, illetve bármely fenti körülmény által okozott hibás vagy késedelmes szállítások. A jelen cikkben felsorolt körülmények és események, akár a szerződéskötés előtt vagy után történnek, csak akkor jogosítanak a teljesítés felfüggesztésére, ha a Szerződésre való hatásukat a szerződéskötés idején nem lehetett előre látni.

42. A vis maiorra hivatkozó Fél köteles a másik Felet haladéktalanul értesíteni az ilyen körülmény fennállásáról és megszűnéséről. Ha valamelyik Fél ezt elmulasztja megtenni, a másik Fél jogosult kártérítésre mindazon többletköltségekért, melyeket a kellő időben történő értesítés esetén el tudott volna kerülni. Ha a Vevő vis maior következtében nem tudja teljesíteni a kötelezettségeit, köteles a Szállítónak a termék biztosítása és védelme során fellépő költségeit megtéríteni.

43. Tekintet nélkül arra, ami egyébként a jelen ÁSZF-ből következne, bármelyik Fél jogosult a Szerződést írásban, azonnali hatállyal, hátrányos jogkövetkezmények nélkül felmondani, ha a Szerződés teljesítése vis maior folytán hat hónapot meghaladó ideig akadályba ütközik.

 

Szellemi alkotások

44. A Szállító felelősséggel tartozik azért, hogy a Termék leszállításával nem sérti meg harmadik személyek szellemi alkotáshoz fűződő jogot. A Szállító nem tartozik azonban felelősséggel a Vevő által a Termék elkészítéséhez, leszállításához rendelkezésére bocsátott tervekért és más szellemi alkotásokért, és amennyiben ezekkel összefüggésben bármely harmadik személy a Szállítóval szemben kívánna igényt érvényesíteni, a Vevő köteles a Szállítót teljes körben mentesíteni és a Szállítót ebből adódóan kárt megtéríteni.

A Szállító a Termékben megtestesülő szellemi alkotásokkal kapcsolatos jogokat a Termék átadását követően is fenntartja. A Vevő jogszerzése kizárólag a Termék rendeltetésszerű használatához feltétlenül szükséges felhasználásra terjed ki, arra is azzal a feltétellel és kizárólag abban az esetben, amennyiben a Termék vételárát maradéktalanul megfizette a Szállító részére. Amennyiben a Termék szoftvert, illetőleg egyéb speciális (pl. szerzői műnek minősülő) szellemi alkotást is tartalmaz, a felhasználási jogokra a Termékkel együtt átadott licenciaszerződésben (-feltételekben) foglaltakat is megfelelően alkalmazni kell. A Vevő a szoftver telepítésével, illetőleg az egyéb szellemi alkotás használatba vételével ráutaló magatartással, külön írásbeli jognyilatkozat megtételének szükségessége nélkül is elfogadja ezen, szellemi alkotásokkal kapcsolatos felhasználási feltételeket.

 

Vegyes rendelkezések

45. A Felek a Szerződés teljesítése érdekében kötelesen egymással mindenkor jóhiszeműen együttműködni, és valamennyi szükséges információt kellő időben a másik Fél rendelkezésére bocsátani.

46. A Felek a jelen ÁSZF-ben, a Szerződésben és jogszabályban előírt esetekben kötelesek, egyéb esetekben pedig törekednek arra, hogy egymást írásban tájékoztassák, továbbá minden, a Szerződést érintő lényeges kérdésben írásban kötelesek a jognyilatkozataikat megtenni. Az írásbeli jognyilatkozatokat és értesítéseket az alábbi esetekben és időpontokban kell a másik Féllel közöltnek tekinteni:

a.) hagyományos, papír alapú nyilatkozat esetén: a másik Félnek történt személyes átadáskor vagy – postai küldemény esetén – az ajánlott levél feladását követő ötödik munkanapon, illetőleg (amennyiben ez a korábbi időpont) a tényleges és igazolt átvétel időpontjában;

b.) elektronikus úton (e-mailben) küldött nyilatkozat esetén a visszaigazoló értesítésben megjelölt időpontban, ennek hiányában az elektronikus levél megküldését követő munkanapon (mely esetben, kézbesítési visszaigazolás küldése hiányában, az elektronikus levél megérkeztét bármely, arra küldött válasz is igazolja).

47. A Felek a Szerződésből fakadó jogvitákat megkísérlik békésen, peren kívül rendezni. Amennyiben az egyeztetés nem jár eredménnyel vagy az eset körülményei miatt egyeztetésre nincs lehetőség, és a jogvita elbírálására a Pp. általános szabályai szerint nem budapesti székhelyű bíróság lenne illetékes, a Felek jogvitáik eldöntésére a Budai Központi Kerületi Bíróság, illetőleg a törvényszék hatáskörébe tartozó ügyekben a Székesfehérvári Törvényszék kizárólagos illetékességének vetik alá magukat.

48. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos magyar és EUs jogszabályok, így különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései irányadók.

 

 

Általános szállítási feltételek kiegészítése

(érvényes: Comau-Robotics termékekre)

 

I. Általános szabályok

1. Az Econ Trading Kft. (a továbbiakban: „Szállító”) Általános Szerződési Feltételeit (a továbbiakban: „ÁSZF”) Comau-Robotics termékekre (a továbbiakban: „a Termékek”) a jelen dokumentum szerinti kiegészítésekkel és eltérésekkel kell alkalmazni.

2. A jelen dokumentum és az ÁSZF közötti bármely eltérés esetén a Termékek vonatkozásában a jelen dokumentum rendelkezései irányadóak.

II. Gépátvétel

3. Abban az esetben, ha a Vevő a helyszíni gépátvétel a szerződésben vagy ajánlatban kikötötte, a gépátvételre, rendes munkaidőben, az iparirobot-gyártás európai uniós általános gyakorlatával összhangban kerül sor.

4. Ha a Felek szerződésben vagy az ajánlatban rögzített megállapodása alapján a gépátvétel a Comau vagy a Szállító telephelyén történik a Szállító kellő időben, írásban értesíti a Vevőt a gépátvételről annak érdekében, hogy a Vevő vagy meghatalmazott képviselője azon meg tudjon jelenni. Ha a vizsgálatok azt mutatják, hogy a Termék nem felel meg a szerződésben foglalt előírásoknak, a Szállító orvosolja a hiányosságokat. A Vevő kérésére ezt követően – a Szállító újabb értesítése szerinti időpontban – új teszteket hajtanak végre, kivéve, ha a hiányosságok nem jelentősek. Az átvételi vizsgálatok költségeit a Szállító viseli, a Vevő munkavállalóinak és képviselőinek esetleges útiköltségei kivételével (a szállás és étkezés, valamint a helyszínen tartózkodás költségeit is beleértve), melyeket a Vevő visel.

5. Ha a Felek megállapodása alapján a gépátvétel a Vevő telephelyén történik, a Vevő biztosítja a Szállító munkatársai számára a helyszínre történő belépést, valamint saját költségén biztosítja a tesztek lebonyolításához szükséges személyzetet, közműhozzáférést, felszerelést, eszközöket és szerszámokat.

 

III.  Műszaki dokumentáció

6. A Vevő tudomásul veszi, hogy a Termékek angol nyelvű standard műszaki dokumentációval kerülnek leszállításra, valamint hogy a termékek kezelőfelületének nyelve angol. A Vevő kijelenti, hogy az angol nyelvet (a műszaki szaknyelvet is beleértve) megfelelő szinten ismeri, illetőleg rendelkezik olyan munkavállalóval vagy tanácsadóval, akinek megfelelő szintű nyelvismerete van. A Vevő köteles gondoskodni arról, hogy a Termékek használatba vételét megelőzően a műszaki dokumentációt – szükség esetén a fenti szakember bevonásával – részletesen áttanulmányozza.

7. A Vevő a Termék használatba vételével igazolja, hogy a műszaki dokumentációt teljes egészében megismerte és megértette, és az abban leírtakat kötelező erejűnek elfogadja.

8. A Vevő tudomásul veszi, hogy a Termékekhez kapcsolódó tervek, rajzok és általában minden műszaki dokumentáció a Comau cég kizárólagos tulajdonát képezi, és azokon így a Vevő a Termékek Szállítótól való megvásárlásával tulajdont nem szerez. A Vevő jogosult használni ezeket a dokumentumokat a Termékek beüzemeléséhez, működtetéséhez és karbantartásához. A dokumentumoknak az előbb felsoroltaktól eltérő bármilyen egyéb célú felhasználása, továbbá másolása, sokszorosítása, harmadik fél felé történő továbbítása a Comau előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül szigorúan tilos, és szerzői jogi jogsértésnek minősül, amely súlyos polgári és büntetőjogi következményekkel járhat.

 

IV.  Szoftver és más szellemi alkotások

9. A Szállító a vételár teljes megfizetése után a Vevő számára a Comau cég képviseletében nem kizárólagos és nem átruházható licenszet biztosít a szoftverekhez és a hozzájuk kapcsolódó dokumentumokhoz (a továbbiakban: „Szoftver”).

10. A Vevő tudomásul veszi, hogy a Szoftver – annak forráskódját és megoldási módszereit is beleértve – és valamennyi kapcsolódó szellemi alkotás a Comau kizárólagos tulajdonát képezi. A Vevő ezen szellemi alkotások felett kizárólag a 9. pontban foglaltak szerinti korlátozott felhasználás jogát szerzi meg a vételár kifizetésével. A Szoftver eltérő célú vagy módú felhasználása, továbbá annak bármilyen módon történő sokszorosítása vagy használatának harmadik fél számára történő lehetővé tétele a Comau előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül szigorúan tilos, amely súlyos polgári és büntetőjogi következményekkel járhat.

11. A Vevő köteles különösen tartózkodni az alábbi magatartásoktól a Szoftver és kapcsolódó szellemi alkotások vonatkozásában:

a) nem sokszorosíthatja és nem másolhatja le azokat, és nem továbbíthatja vagy teheti elérhetővé azok használatát harmadik személyek számára;

b) nem közölhet azokra vonatkozó adatot azt megelőzően, hogy ezen információk a törvény erejénél vagy a Comau mint jogtulajdonos kifejezett rendelkezésénél elérhetővé válnának harmadik személyek számára;

c) azokat a Comau kifejezett felhatalmazása nélkül tovább nem fejlesztheti, azon semmilyen módosítást, változtatást, feldolgozást nem végezhet, függetlenül a módosítás céljától, eredményétől és módjától;

d) nem adhatja bérbe és semmilyen módon nem terjesztheti, továbbá sem interaktív rendszereken, sem távoli hozzáférés útján nem használhatja azokat, illetve általánosságban véve nem használhatja azokat másképpen, mint a Termékekhez kötődő speciális használat;

e) csak a Termékekhez használhatja a Szoftvert és a kapcsolódó szellemi alkotásokat;

f) nem fejtheti vissza azokat, és nem bízhat meg harmadik személyt azzal – és más módon sem engedélyezheti harmadik személy számára –, hogy a Szoftvert és a kapcsolódó szellemi alkotásokat visszafejtse.

12. A Vevő tudomásul veszi, hogy a Termékekkel kapcsolatos minden szellemi tulajdonjog, a védjegy- és iparjogvédelmi jogosultságokat is beleértve, kizárólag a Comau céget illeti, aki ezen jogosultságokat fenntartja. A Vevő nem másolhatja, és nem teheti közzé a Termék vagy az alkatrészek rajzait, terveit, illetve alkatrészeit. Minden ilyen, a Comau által előzetesen írásban kifejezetten nem engedélyezett tevékenység jogsértésnek minősül, amely súlyos polgári és büntetőjogi következményekkel járhat.

13. A szerződés egyik rendelkezése sem értelmezhető olyan módon, hogy bármelyik Fél jogosult a másik Fél védjegyének a felhasználására. A Szállító tájékoztatja a Vevőt, hogy a Comau védjegyei felett rendelkezési joga nincs, így nem jogosult a Vevőt feljogosítani a Comau védjegyek használatára. A Vevő a tájékoztatást tudomásul veszi és kijelenti, hogy a védjegyeket kizárólag a törvényben engedélyezett és/vagy a Comau által előzetesen írásban kifejezetten jóváhagyott módon és formában használja.

 

V. Jótállás és szavatosság

14. A Vevő tudomásul veszi, hogy a Szállító a Comau által vállalt feltételekkel azonos jótállást tud biztosítani a Termékekre. A Szállító ennek körében tájékoztatja a Vevőt arról, hogy a Comau 12 (tizenkettő) hónap jótállást vállal a Termékek jó minőségére és megfelelő működésére, azonban ennek feltétele, hogy a Szállító őt az észlelt hibákról a hiba bekövetkezését követő 8 napos határidőn belül értesítse. A Vevő erre figyelemmel vállalja, hogy hibajelenség esetén a Szállítót haladéktalanul, de legkésőbb 3 (három) munkanapon belül értesíti.

15. A Szállító tájékoztatja a Vevőt arról, hogy a Comau által vállalt jótállás elsődlegesen a Termék kijavítását foglalja magában. A Termék vagy annak alkatrészének kicserélésére kizárólag abban az esetben van mód, hogy a Comau megállapítja, hogy a Termék egyébként nem javítható. A Vevő erre tekintettel tudomásul veszi, hogy kicserélési jogot csak kivételesen, a Comau által jóváhagyott esetben tud érvényesíteni. A Felek rögzítik, hogy a Vevő nem minősül fogyasztónak, mivel nem természetes személy, és egyébként is üzletszerű gazdasági tevékenysége céljára, mint professzionális felhasználó vásárolja meg a Terméket.

16. A Comau kizárólag a Termékek leszállítását megelőzően keletkezett hibákra (például hibás gyártásból, sérült alkotóelemek felhasználásból eredő hibák) vállalt jótállást, így a Vevő tudomásul veszi, hogy a Szállító is kizárólag az ilyen hibákat tekinti jótállás alapjának.

17. A Vevő tudomásul veszi, hogy a Comau kizárta a jótállás érvényesíthetőségét az alábbi esetekre, így ezekre a Szállító is kizárja a jótállási felelősséget:

a) ha nem a Comau használati és kezelési előírásainak megfelelően működtetik a Terméket;

b) természetes elhasználódás esetén;

c) ha a javítást vagy a módosítást nem a Szállító vagy a Comau végzi, illetőleg a Comau előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül hajtják végre;

d) nem engedélyezett szoftver vagy alkatrészek használata esetén;

e) a robot(kar)ok működési kereteit túllépő harmadik féltől származó vezérlés használata esetén;

f)  ha a Terméket nem rendeltetésszerűen használják, vagy ha a Termék használata nem a gépkönyvben, illetve műszaki dokumentációban megadott utasítások szerint történik;

g) ha a Termék használata nem felel meg a Comau tárolási, beüzemelési, működtetési vagy környezetvédelmi előírásainak.

18. A Szállító tájékoztatja a Vevőt arról, hogy a Comau a javított vagy kicserélt alkatrészekre a javítástól vagy cserétől számított 6 hónap jótállást vállal. Ez a meghosszabbított garanciális idő csak a javított vagy kicserélt alkatrészek tekintetében áll fenn, a teljes Termékre nem érvényesíthető. A Vevő a tájékoztatást tudomásul veszi.

19. Amint a Vevő észlelte a hibát, a Szállító, a Comau vagy az általuk megbízott harmadik fél ésszerű időn belül gondoskodik a szükséges javítások, cserék vagy változtatások elvégzéséről. A Vevő tudomásul veszi, hogy amennyiben a Szállító előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül intézkedik, az a jótállás automatikus elvesztését vonja maga után.

20. A fenti jótállási feltételek a Szoftverre is megfelelően irányadók azzal, hogy a Szoftver esetében a jótállás elvesztésével jár az az eset is, ha azt nem a Comau által javasolt hardverrel használják. A Vevő tudomásul veszi továbbá, hogy a Szállító nem garantálja, hogy a Szoftver működése során nem fordulhat elő leállás, illetve, hogy a Szoftver és a hozzá kapcsolódó alkalmazások megfelelnek a Vevő specifikus igényeinek és elvárásainak.

21. A jótállással és annak elvesztésével kapcsolatos, jelen fejezet szerinti rendelkezések – kivéve ha a Ptk. eltérést nem enged – megfelelően alkalmazandók a Vevő által szavatosság és termékszavatosság alapján előterjesztett igényekre is, azaz a jelen fejezet nem értelmezhető oly módon leszűkítően, hogy amennyiben az igény nem kifejezetten jótállási jellegű, a Vevő a fentieket ne lenne köteles tiszteletben tartani.

22. A Szállító – a Felek erre vonatkozó kifejezett írásbeli különmegállapodása hiányában – a Termékek felhasználásának, alkalmazásának felügyeletére, nyomon követésére nem vállal kötelezettséget, ezek nem részei a Szállító szolgáltatásainak. A Termékek kiválasztása, összeállítása, a kapcsolódó alkalmazások programozása és fejlesztése a Vevő kizárólagos anyagi és szakmai ráfordításának a függvénye, és a Vevő kizárólagos felelősségébe tartozik. A Szállító a fentebb említett alkalmazásokból eredő problémák és/vagy a Termék használati helyén fellépő problémák esetére a felelősségét kizárja.

 

VI. Felelősségkorlátozás

23. A Szállító szerződésszegés esetén kizárólag a Vevőt a szerződésszegéssel ok-okozati összefüggésben ért, a Vevő által bizonyított, szükséges és indokolt mértékű közvetlen károkért tartozik felelősséggel. A Vevő köteles minden esetben eleget tenni a kárenyhítési kötelezettségének. A Szállító kárfelelősségének felső határa a szerződésszegéssel érintett Termék vételárának 5 (öt) százaléka.

24. A Szállító – a kár összegszerűségétől függetlenül – kizárja a felelősségét a 23. pontban nem említett, azaz a szükséges és indokolt mértéket meghaladó, valamint bárminemű közvetett, járulékos, elmaradt haszonra alapozott vagy nem vagyoni jellegű károkért, ideértve különösen, de nem kizárólag a termeléskiesést és más elmaradt bevételt, valamint a termékvisszahívásból eredő károkat is.

 

VII. Az exportellenőrzési szabályozásoknak való megfelelés

25. A Vevő – a Termékek jellegére (robotika) is figyelemmel – tudomásul veszi, hogy a Termékek exportellenőrzési szabályozás (korlátozások és tilalmak) alá eshetnek, és ebből fakadóan esetleg nem értékesíthetők, kivitelük nem megengedett, illetőleg bizonyos – a Szerződésben rögzített céloktól eltérő – célokra nem használhatóak. A Vevő kijelenti, hogy betartja ezeket a szabályozásokat.

26. A Vevő a fentiekkel összefüggésben köteles különösen betartani az alábbi tilalmakat és előírásokat:

-    a Termékeket vegyi, biológiai és nukleáris fegyverek tervezéséhez, előállításához, tárolásához és szállításához semmilyen módon, sem közvetve, sem közvetlenül nem használhatja, és más számára sem engedhet ilyen célú hozzáférést a Termékekhez;

-    a Termékeket semmilyen egyéb módon sem alkalmazhatja katonai vagy nukleáris célra;

27. Amennyiben a Comau a Termékek kiviteléhez exportengedély igénylésére köteles, a Vevő – a Comau, illetőleg a Szállító értesítése alapján –  köteles végfelhasználói nyilatkozatot adni, a Comau által rendelkezésre bocsátott formátumban és tartalommal.

28. Amennyiben az exportellenőrzési szabályok nem teljesítése miatt bármely harmadik személy a Comauval vagy a Szállítóval szemben igényt érvényesít, eljárást indít, a Comaut vagy a Szállítót megbírságolja vagy más szankcióval sújtja ezen előírásoknak a Vevő általi megsértésével összefüggésben, illetőleg ha ebből adódóan a Comaut vagy a Szállítót bármilyen egyéb veszteség vagy kár éri, illetve többletköltsége keletkezik, a Vevő köteles a Comaut és a Szállítót minden ilyen jellegű kötelezettség vagy igény alól teljes körben mentesíteni, és köteles a Comaut illetve a Szállítót kártalanítani.

29. A Vevő tudomásul veszi, hogy a Szállító, illetőleg a Comau nem kötelezhető a szerződés teljesítésére, illetőleg a Termék leszállítására, amennyiben azt bármilyen nemzeti vagy nemzetközi külkereskedelmi vagy vámelőírás, embargó vagy egyéb szankció meggátolja.